Grčka je pojednostavila poresku politiku prema novim rezidentima-investitorima

Kao jedan deo najveće poreske reforme u istoriji zemlje, Grčka uvodi poreske olakšice onima koji su izrazili želju da investiraju direktno u ekonomiju.  Prema tim Vladinim odlukama  o promeni pravila oporezivanja, stvorili bi se uslovi za privlačenje investicija u Grčku i naprednije poslovno okruženje za ulagače, što bi sve doprinelo očiglednijem i stabilnijem uvećanju budžeta. 

Grčka će ponuditi privlačan sistem oporezivanja dohotka za one koji žele da prebace mesto prebivanja u Grčku.

 

Opšta stopa oporezivanja dohotka u zemljama EU u procentima % (max)

 

 

Uslovi za primenu odredbi Člana 5A L.4172/2013 i potrebna dokumentacija:

 

  • Prema članu article 6 L. 4172/2013, bez obzira na prihod koji je ostvaren u inostranstvu, rezidenti imaju opciju da plaćaju fiksan iznos od 100.000€ na ime godišnjeg poreza na prihod. Ovakav način oporezivanja može biti još privlačniji kada uzmemo u obzir i činjenicu da više članova jedne porodice mogu postati rezidenti Grčke: Učestvovanje svakog od članova porodice u ovom programu košta samo 20.000€ godišnje. To mogu biti supružnik, roditelji i deca. Oni koji nisu u braku, već u građanskoj zajednici izjednačeni su upravima sa venčanim parovima. Oni nisu u obavezi da prijavljuju prihod koji ostvaruju u inostranstvu, kao ni da plaćaju dodatne takse i poreze.
  • Uslovi za učestvovanje u programu su investiranje u Grčku ekonomiju i promena mesta stanovanja u svrhu oporezivanja na grčku adresu. Posebni uslovi su sledeći: Osoba ne sme biti poreski obveznik u Grčkoj u prethodnih sedam od ukupno osam godina, pre promene mesta prebivališta.  Pored toga, investiranje u iznosu od minimum 500.000€ mora početi i završiti se u roku od 3 godine od podnošenja prijave. Investitor može biti    fizičko, ali  i pravno lice u kove većinsko vlasništvo ima pojedinac koji podnosi prijavu. Sam iznos ulaganja nije zahtevan ukoliko podnosilac zahteva već poseduje dozvolu boravka u Grčkoj, na osnovu ulaganja (član 16 L. 4251/2014) 

 

Poreska administracija prijave pojedinaca koji žele da u poreske svrhe promene mesto prebivališta, razmatraće do 31. marta – poslednjeg dana fiskalne godine – za narednu godinu.  Podnosioci zahteva će biti obavešteni o pozitivnom odgovoru u slučaju da su oba obavezna uslova ispunjena. Po obaveštenju, podnosilac zahteva je dužan da plati ceo iznos poreza na dohodak  iz jednog dela. Tokom druge i svake sledeće godine ovakvog poreskog režima, potrebno je plaćati porez do  poslednjeg radnog dana meseca jula, kroz jednu ratu.

Proveru o tome d ali je prijavljeni bio porezni obveznik Grčke u poslednjih sedam od ukupno osam godina pre podnošenja zahteva vrši se uvidom u evidenciju Poreske uprave.

Ukloliko se obveznik prijavio da mu se dodeli PIB ili je već registrovan kod poreskih vlasti kao rezident koji plaća porez u prethodnih 7 od 8 godina, nije potrebno prilagati dodatnu dokumentaciju.

Kako bi se utvrdio status članova uže porodice, u slučaju gde to iz poreskih dokumenata nije moguće zaključiti, potrebno je priložiti izvod iz matičnih knjiga ili venčani list ili bilo koji drugi dokument izdat u Grčkoj ili u inostranstvu.

Što se tiče odluka iz drugog pasusa ovog teksta, primenjivaće se odluke Ministrastva Finansijskog Razvoja i Investicija, koje određuje investicione kategorije, period njihove održivosti u Grčkoj, ocenjivanja procedure same investicije, nadzor i svaki drugi pojedinalni detlaj. U slučaju kada  podnosilac zahteva već ima boravišnu dozvolu izdatu po osnovu investicione aktivnosti u Grčkoj, dovoljno je samo da se ta dozvola obnavlja (po č. 16 L. 4251/2014).

 

Prijava za Newsletter