Registracija - Boravišna Dozvola

Želimo da Vas obavestimo, da su prema novom zakonu, pod brojem 4332 / 07.09.2015. ušli značajni amandmani za emigracioni kod:

 • Osobe koje imaju pravo da dobiju petogodišnju boravišnu dozvolu, zajedno sa decom, jesu vlasnici nekretnina sa cenom od 250.000 € i više
 • Period, od 5 godina od kada je dobijena boravišna dozvola za vlasnike nekretnina u Grčkoj, biće uzet u obzir prilikom dobijanja Grčkog državljanstva

Činjenica je da vlasništvo nad nekretninom od vrednosti od 250.000€ i više omogućava da dobijete za BORAVIŠNU DOZVOLU na 5 god. ali i:

 • Neograničen broj dana boravka na teritoriji Grčke i putovanje po Evropi bez vize
 • Besplatno obrazovanje na bilo kom Grčkom univerzitetu
 • Besplatna prva pomoć
 • Dobijanje Grčkog broja za automobile, čamce itd.

Pažljivo pročitajte detalje procesa kupovine i nakon prodaje je moguć dizajn cele kuće uz stručnu podršku naših ljudi. Dakle, advokati naše kompanije će Vam pružiti stručnu pomoć u pripremi dokumenata za apliciranje za boravišnu dozvolu u Grčkoj i podnošenje dokumenata za imigraciju.

ULAZAK BORAVAK I SOCIJALNA INTEGRACIJA DRŠAVLJANA TREĆEG SVETA NA TERITORIJI GRČKE

(Zakon 3386/2005)

„Državljanin treće države koji ulazi na teritoriju Grčke mora imati pasoš ili drugu putnu ispravu priznatu međunarodnim konvencijama. Takvi dokumenti moraju imati vizu, propisano važećim međunarodnim konvencijama, zakonima zajednice i nacionalnim aranžmanima.

Viza se izdaje od strane konzularnog organa, u mestu prebivališta državljanina treće zemlje. Takve vize se razlikuju, kratkoročni boravak (Šengen viza) i dugoročni boravak (nacionalna viza). Nacionalna viza se izdaje na osnovu zakonskih aranžmana ove uredbe koje se odnose na boravišnu dozvolu a njihova dužina mora biti ekvivalentna boravku.“

Apliciranje

Državljanin treće zemlje podnosi zahtev za izdavanje dozvole za boravak u Grčkoj, pre isteka njegove vize, u opštini ili zajednici mesta prebivališta podnosioca. Ako je dokumentacija potpuna, direkcija Ministarstva unutrašnjih poslova, javna uprava ili opština, izdaju potvrdu o depozitu državljaninu treće zemlje. Državljani trećih zemalja koji odmah podnesu zahtev će se smatrati da legalno borave u zemlji.

Izdavanje boravišne dozvole za finansijski nezavisne osobe:

(3386/2005 član 36)

Državljani trećih zemalja se smatraju finansijski nezavisnim ako imaju dovoljno resursa, na nivou stabilnog godišnjeg prihoda, koji pokrivaju troškove života u Grčkoj.

Potrebni dokumenti za podnošenje zahteva za boravišnu dozvolu u Grčkoj:

 • Obrazac za prijavu (2 kopije)
 • Xerox kopija važećeg pasoša podnosioca zahteva ili druga putna isprava priznata u ovoj zemlji.
 • Tip D viza
 • Medicinska izjava od medicinskog centra Vlade Grčke
 • Naknada za boravišnu dozvolu 150€
 • Potvrda osiguravajuće kompanije da je državljanin treće države, podneo zahtev za zdravstveno osiguranje u Grčkoj
 • Dokument koji potvrđuje da podnosilac ima dovoljno resursa, na nivou stabilnog godišnjeg prihoda, da pokrije troškove života u Grčkoj. Nivo dovoljnih sredstava se smatra 2000 € mesečno. Ako je osoba u pratnji članova porodice, iznos se uvećava za 20 % za bračnog druga, a 15% za svako dete.

Boravišna dozvola za osobe koji imaju nezavisnu ekonomsku aktivnost

(Zakon 3386/2005 članovi 24 i 25)

Važi za državljane trećih zemalja koji imaju nezavisnu privrednu aktivnosti i imaju prihode od komercijalnih, industrijskih, trgovinskih i poljoprivrednih preduzeća, kao i od bilo kojih drugih predudzeća kojima pružaju usluge u mestima različitim od mesta boravišta.

Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva za dobijanje boravišne dozvole:

 • Obrazac za prijavu (2 kopije)
 • Xerox kopija važećeg pasoša podnosioca zahteva ili druga putna isprava priznata u ovoj zemlji.
 • Tip D viza
 • Medicinska izjava od medicinskog centra Vlade Grčke
 • Naknada za boravišnu dozvolu 150€
 • Xerox kopija potvrde od banke, izdata od priznate banke, da je podnosilac deponovao na račun koji se vodi na njegovo ime ne manje od 60.000€
 • Potvrda osiguravajuće kompanije da je državljanin treće države, podneo zahtev za zdravstveno osiguranje u Grčkoj
 • Studije izvodljivosti

BORAVIŠNE DOZVOLE ZA KORPORATIVNE ČLANOVE UPRAVNIH ODBORA, MENADŽERI I OSTALO OSOBLJE

(Zakon 3386/05 član 17, stav 1α zakona 3386/05, izmenjena i dopunjena članom 8. stav 1. zakona 3536/2007)

Važi za državljane trećih zemalja koji su članovi odbora, direktori, menadžeri, pravni zastupnici i viši rukovodioci filijala i  filijala stranih  kompanija koji se bave legalnim komercijalnim aktivnostima u Grčkoj.

Dokumenti potrebni za podnošenje zahteva za dobijanje boravišne dozvole:

 • Obrazac za prijavu (2 kopije)
 • Xerox kopija važećeg pasoša podnosioca zahteva ili druga putna isprava priznata u ovoj zemlji.
 • Tip D viza
 • Medicinska izjava od medicinskog centra Vlade Grčke
 • Naknada za boravišnu dozvolu 150€
 • Kopija Vladinog lista u filijala kompanije zakonito praktikuje komercijalne aktivnosti koje se obavljaju u Grčkoj, i svako naknadno dobija kopiju Vladine liste u kojoj su objavljeni amandmani na ime kompanije i njenog pravnog statusa
 • Izjava osiguravajućeg društva, kojim se potvrđuje da će podnosilac zahteva biti osiguran, kako bi bili pokriveni troškovi bolnice, medicinske i farmaceutske nege, eventualne nezgode na radu.

Boravišna dozvola za Generalne menadžere, direktore i zamenike:

 • Jedan overen primerak ugovora o radu, navodeći datum zapošljavanja, položaj u trećoj zemlji  i naknada te osobe koja je najmanje jednaka mesečnoj plati nespecijalizovanog radnika, koja je utvrđena navionalnim generalnim kolektivnim ugovorom.

Boravišna dozvola za članove odbora direktora, menadžere i pravne zastupnike:

 • Kopija Vladinog lista u kome je objavljeno njihovo imenovanje ili izbor, u slučaju neobjavljivanja, kopija člana o osnivanju ili primerak odluke nadležnog organa kompanije u vezi sa svojstvom članova odbora direktora i pravnih zastupnika.
 • Saopštenje od kompanije koje potvrđuje iznos njihovih plata

Naše stručno osoblje će Vam pomoći da aplicirate za boravišnu dozvolu i dostavljanju Grčkom imigracionom telu.

Prijava za Newsletter