Pravna Podrška

Pravna podrška

Grekodom Developement sarađuje sa visoko kvalifikovanim advokatima specijalizovane struke, koji imaju iskustva i znanja u raznim oblastima prava.

Preporučujemo Vam da sa advokatima sa kojima sarađujemo, koje možete izabrati po svom nahođenju i koji uvek garantuju blagovremenu pravnu pomoć kroz sve faze prodaje i kupovine, najma, izgradnje, kapitalne investicije, dobijanje boravišne dozvole, kao i zastupanje na sudu ili pred bilo kojim upravnim organom. Oni su specijalizovani u pružanju pravnih usluga pojedincima, grupama, kao i finansijskim institucijama.

Naši prevodioci asistiraju advokatima sa kojima sarađujemo, u pripremi pravnih dokumenata. Naši prevodioci Vam pružaju svu dokumentaciju i savete, na jeziku koji razumete. Proces saradnje sa kompanijom sprovodi se, na zahtev klijenta, na Ruskom, Grčkom, Engleskom ili Nemačkom jeziku. Prevodioci pružaju usluge prevoda, sa overom notara, kao i usluge tumačenja, simultanog prevođenja tokom pregovora i drugih poslovnih sastanaka.

Naša mreža pravnih saradnika se pruža preko cele Grčke, kao i u stranim državama (Moskva).

Polja pravnih usluga koje ćete i/ili možete dobiti:

Civilno pravo – Imovinsko – Izgradnja – Investicije

-Prenos naslova imovine

-Iznajmljivanje stamben poslovnog prostora

-Ugovor o roditeljskom poklonu

-Ugovor o poklonu – testamenti – prihvatanje nasledstva

-Upravljanje vlasništvom

-Davanje u zakup i tajmshare

-Ugovor o izgradnji i popravkama

-Izgradnja nekretnina po akcijama

-Stvarne obaveze i bezbednost

 

Komercijalno pravo – Kompanijsko pravo – Bankarsko pravo

-Međunarodno pravo: Statut, usmeni i pismeni saveti u vezi sa sarađujućom kompanijom i njenim kontaktima u stranim advokatskim kancelarijama, nacrt zapisnika o Odboru kompanije, nacrt zapisnika o kompanijskom odboru I generalnim sastancima, spajanja I odvajanja.

-Stečajno pravo: stečajni postupci, imenovanje likvidatora (branioca), sastanci poverilaca, plan reorganizacije I likvidacije, planovi sanacije kompanije.

-Poslovni lizing, ugovori o maknade za poslovni lizing, korekcija najma, hotelski lizing.

-Poslovni ugovori I sporazumi bilo koje vrste, poslovna saradnja I zajedničko osnivačko ulaganje, domaći I međunarodni distiributeri/sporazumi o trgovinskim predstavništvima, žalbe I kompenzacija.

Javno pravo

-Porezi, individualno I kompanijsko oporezivanje. Međunarodno poresko pravo.

-Sporazumi o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

-Projekti Vlade, pravo javnih institucija, javno-privatna partnerstva.

-Urbanizam, I zakon o izgradnji.

-Šumarstvo I zakon o zaštiti životne sredine.

-Zakon o napajanju – obnovljivi izvori energije.

 

Takođe budite obavešteni o imigracionom zakonu

Boravišna dozvola

Tipovi boravične dozvole :

-Uslovno zapošljavanje ili pružanje usluga ili radova.

-Sezonsko zapošljavanje

-Korporativni rukovodioci

-Privremeno putovanje zarad pružanja usluga

-Sportisti-treneri

-Članovi umetičkih grupa

-Umni stvaraoci

-Učenici arheoloških škola

BORAVIŠNE DOZVOLE ZA NEZAVISNU EKONOMSKU AKTIVNOST

-Nezavisna ekonomska aktivnost

-Razvoj investicionih aktivnosti

BORAVIŠNE DOZVOLE IZ SPECIJALNIH RAZLOGA

-Istraživanja/ispitivanja

-Stručno osposobljavanje

-Stipendije-specijalni programi

-Studije na vojnim akademijama

-Medicinska specijalizacija

-Finansijski nezavisne osobe

-Odrasla deca diplomatskih službenika

-Uslužno osoblje diplomatskih delegacija

-Dopisnici stranih medija

-Sveštenici poznatih religija

-Svetogorska škola

-Učenje I upoznavanje sa praksom monaškog života

-Turistički vodiči

-Istraživači

 

BORAVIŠNE DOZVOLE ZBOG POSEBNIH RAZLOGA

-Humanitarni razlozi

-Od javnog značaja

-Žrtve trgovine ljudima

 

BORAVIŠNE DOZVOLE RADI SPAJANJA PORODICE

-Članovi porodice iz treće zemlje

-Autonomna boravišna dozvola za članove porodice iz treće zemlje

-Članovi porodice građanina Grčke ili EU

BORAVIŠNA DOZVOLA NEODREĐENOG ROKA 

IZDAVANJE VIZA ZA ULAZAK U ZEMLJU :

Grčka je potpisala šengensku konvenciju koja reguliše dozvole za ulazak u zemlju. Stanovnici Evropske Unije koji žele da posete Grčku nisu u obavezi da poseduju grčku Vizu. Potrebno je da imaju važeći pasoš sve dok nameravaju da borave u zemlji.

POLITIČKI AZIL

ŽENEVSKA KONVENCIJA

Izbeglice i raseljena lica su pod Zaštitom Ženevske Četvrte konvencije.

PREDSEDNIČKI DEKRET 61/1999

Postupak davanja statusa izbeglice stranom državljaninu i njegovo ukidanje, ukidanje deportacije i dozvole za ulazak u zemlju članovima porodice istog. Saradnja sa grčkom kancelarijom Visokog Komesarijata UN za pitanja izbeglica.

DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK IZBEGLICA

NATURALIZACIJA – DOBIJANJE GRČKOG DRŽAVLJANSTVA

SPECIJALNA IDENTIFIKACIJA STRANIH DRŽAVLJANA

Prijava za Newsletter