Kupovina nekretnine u Grčkoj

Faze Kupovine

 • Punomoćje. Ono se izdaje u prisustvu Grčkog notara i akreditovanog prevodioca. Punomoćje ovlašćuje advokata, čije je ime naznačeno u dokumentu da zastupa stranog državljanina. Ono takođe sadrži ovlašćenja koja su data advokatu radi sastavljanja i izvršavanja Glavnog ugovora o kupovini nekretnine. Tako da kupac ne mora da se bavi sa dugim i komplikovanim formalnostima i procedurama.
 • Ovlašćeni advokat sve obavlja za i u ime kupca, registruje ga kao poreznog obveznika u Grčkoj i otvara račun u Nac. Banci Grčke (u ime kupca).
 • Advokat takođe detaljno proverava Državni registar imovine o istoriji nekretnine, kao i o ostalim detaljima, kao npr; postojanje neke prethodne imovine, ugovori i sporazumi koji se odnose na posed. Kada se sve to proveri, piše se izveštaj, potpisuje se i overava, i onda se dostavlja potencijalnom kupcu.
 • Ovlašćeni advokat formira Poresski bilans i potvrđuje ga lokalnom poreskom telu. Stopa poreza je 3,09 % ako je građevinska dozvola izdata pre 01.01.2006 i 24 % akoje posle toga i samo ako se kupuje direktno od Građevinske firme. Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava od 24%, se obustavlja do 31.12.2022. (član 6. PDV kod, L.2859/2000)
 • Obe partije (kupac i prodavac) potpisuju ugovor o kupovini u prisustvu notara i ovlašćenog prevodioca. Kada se ugovor potpiše, advokat registruje kupca u državnom registru imovine što je i finalna faza kupovine nekretnine.
 • Kada se sve faze obave i potpiše glavni ugovor, kupac dobija sva overena i prevedena dokumenta.

Dokumenti Za Registraciju

Dokumenta potrebna za kupovinu nekretnine u Grčkoj

Procedura kupovine nekretnine u Grčkoj je veoma jednostavna i potrebno je malo vremena. Danas je potrebno samo 10 radnih dana kako bi ste dobili puno vlasništvo nad imovinom u Grčkoj. Možda ste čuli da baš i nije tako, i tako nešto se priča sa razlogom, ali to više nije tako; pre juna 2011. godine zakon je bio takav da ukoliko želite da kupite nekretninu blizu državne granice, morali bi ste pošalje zahtev i da tražite dozvolu za kupovinu od Grčkog ministra odbrane. Zbog toga je kupac bio primoran da skupi veliki broj dokumenata i ceo taj proces bi trajao par meseci. Sada je procedura postala daleko jednostavnija, i sve formalnosti pri kupovini se završe za 10 dana. Takođe, i spisak potrebnih dokumenata je postao daleko kraći.

Lista dokumenata potrebnih za kupovinu nekretnine:

 • Važeći pasoš
 • Važeća Grčka ili Šengen viza
 • Dokument koji potvrđuje boravišnu adresu (lična karta ili pasoš zemlje prebivališta)
 • Izjava o radu, odnosno dokument koji potvrđuje okupaciju kupca (vrsta okupacije nije potrebna)
 • Kopija poreske deklaracije ( ili potvrda poreza na prihod, ili bilo koja druga potvrda prihoda – potvrda o primanjima, izvod iz banke). Iznos prihoda prikazan u dokumentu nije relevantan i nije u korelaciji sa cenom nekretnine. Ovaj dokument je potreban kako bi ste se registrovali kao poreski obveznik Grčke.

Troškovi Registracije

 
Ugovor o kupovini nepokretnosti: naknade i dodatni troškovi

Ako potpišete ugovor o kupoprodaji u obavezi ste da platite sledeće dodatne troškove i naknade:

Ako je cena nekretnine €100.000 i porez je 3,09%, onda su troškovi sledeći:

 • Naknada advokatu: 100.000х1,5% = 1.500 € (plus 24% PDV koji se dodaje na ovaj iznos) = €1.860
 • Naknada notaru 100.000х1,5% = 1.500 € (plus 24% PDV) = €1.860
 • Porez na prenos: 100.000х3,09%=3.090 €
 • Troškovi registracije u katastar: 100.000х0,5%+150€ = 650 €
 • Naknada za agenta: 100.000х2%= 2.000 € (plus 24% PDV)= 2.480 €

Ukupni iznos: 9.940€ (Ovaj iznos se ne može smatrati kao naknada za usluge obračunate na bazi cene nekretnine).

Ako je cena nekretnine €100.000 a porez 24%, troškovi su sledeći (Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava od 24%, se obustavlja do 31.12.2022. (član 6. PDV kod, L.2859/2000)):

 • Naknada advokatu: 100.000х1,5% = 1.500 € (plus 24% PDV koji se dodaje na ovaj iznos) = €1.860
 • Naknada notaru 100.000х1,5% = 1.500 € (plus 24% PDV) = €1.860
 • Porez na prenos: 100.000х24%=24.000 €
 • Troškovi registracije u katastar: 100.000х0,5%+150€ = 650 €
 • Naknada za agenta: 100.000х2%= 2.000 € (plus 24% PDV)= 2.480 €

Ukupni iznos: 30850€ (Ovaj iznos se ne može smatrati kao naknada za usluge obračunate na bazi cene nekretnine).

Prijava za Newsletter