Faze Kupovine

  • Punomoćje. Ono se izdaje u prisustvu Grčkog notara i akreditovanog prevodioca. Punomoćje ovlašćuje advokata, čije je ime naznačeno u dokumentu da zastupa stranog državljanina. Ono takođe sadrži ovlašćenja koja su data advokatu radi sastavljanja i izvršavanja Glavnog ugovora o kupovini nekretnine. Tako da kupac ne mora da se bavi sa dugim i komplikovanim formalnostima i procedurama.
  • Ovlašćeni advokat sve obavlja za i u ime kupca, registruje ga kao poreznog obveznika u Grčkoj i otvara račun u Nac. Banci Grčke (u ime kupca).
  • Advokat takođe detaljno proverava Državni registar imovine o istoriji nekretnine, kao i o ostalim detaljima, kao npr; postojanje neke prethodne imovine, ugovori i sporazumi koji se odnose na posed. Kada se sve to proveri, piše se izveštaj, potpisuje se i overava, i onda se dostavlja potencijalnom kupcu.
  • Ovlašćeni advokat formira Poresski bilans i potvrđuje ga lokalnom poreskom telu. Stopa poreza je 3,09 %ako je građevinska dozvola izdata pre 01.01.2006 i 23 % akoje posle toga i samo ako se kupuje direktno od Građevinske firme.
  • Obe partije (kupac i prodavac) potpisuju ugovor o kupovini u prisustvu notara i ovlašćenog prevodioca. Kada se ugovor potpiše, advokat registruje kupca u državnom registru imovine što je i finalna faza kupovine nekretnine.
  • Kada se sve faze obave i potpiše glavni ugovor, kupac dobija sva overena i prevedena dokumenta.

Prijava za Newsletter