Kredit/Pozajmica

Inovacija u 2015 !! Specijalna ponuda od Grekodom Development a !!

Naša kompanija ulaže sve napore da osigura najprofitabilnije transakcije za kupce. U cilju da pomognemo našim klijentima, Grekodom nudi svojim klijentima novu uslugu u vidu pozajmice/kredita.

SVRHA KREDITA/POZAJMICE

-          Kupovina imovine ili imovine u izgradnji ( boravište, kuća za odmor, zemljište, kao i zemljište namenjeno za izgradnju )

-          Izgradnja objekta ( izgradnja/završetak)

TIP POZAJMICE/KREDITA

-          Kredit se sastoji od kamata i kapitala i odobrava se putem redovnih isplata

VALUTA

-          Kredit će biti odobren u evrima

KREDITNA STOPA

-          Od 4,5% do 5%  na godišnjem nivou

IZNOS POZAJMICE/KREDITA

-          U slučaju kupovine, iznos duga ne bi trebao da prelazi iznos duga, kako je navedeno u ugovoru. Maksimalan procenat kreditiranja definisan je na 60 % od tržišne vrednosti imovine.

TRAJANJE

-          Maksimalno trajanje kredita je 15 godina. Neophodan jeste da obveznik ne bude stariji od 65 godina u trenutku podizanja kredita.

PRATEĆA DOKUMENTA

Prateća dokumentacija koja je potrebna:

-          Važeći pasoš ili lična karta. Što se tiče građana van EU potreban je viza ili pečat za ulazak, po potrebi, i privremena dozvola za boravak ili drugi ekvivalentni document.

-          Što se tiče  zaposlenih lica:

-Najskorija potvrda o primanjima (koja je izdata od strane države obveznika)

-Najskorija potvrda o primanjima od strane kompanije obveznika

-          Što se tiče onih koji rade honorarno: Dve najskorije potvrde o primanjima

-          Dokument koji potvrđuje da je obveznik zaposlen

-          Bilo koji dokument koji potvrđuje prebivalište obveznika

-          Izveštaj  sa Kreditnog biroa (za poslednji mesec), izdat od strane nadležne institucije zemlje porekla obveznika, pominjući sve svoje kreditne obaveze

-          Kopija poreskog identifikacionog broja izdatog u Grčkoj

-          Kopija telefonskog računa predstavnika za potvrdu adrese, kao i broj telefona

AKCIJE OBVEZNIKA

Postupak odobravanja kredita će se vršiti na osnovu posebnog punomoćja na Engleskom jeziku sa priloženim Grčkim prevodom.

-          Opunomućenik mora biti pravnik, sa stalnim boravištem i sa Grčkim državljanstvom

-          Punomoćje će pokriti sve korake za dobijanje stambenih kredita, od podnošenja prijave, do potpisivanja ugovora i isplate kredita

-          Punomoćje će biti dato obveznicima od početka procesa i mora biti potpisan u originalnoj formi na oba jezika, dok se takođe zahteva i provera potpisa

-          Obveznik treba da se pojavi lično makar jednom, pre potisivanja ugovora o kreditu, u ekspozituri koja je odgovorna i u koj će biti odobren kredit,  da se obezbedi lični potpis

AŽURIRANI-KORISNIČKI SERVIS OBVEZNIKA

Obaveza je otvaranje e-banking naloga, preko kojeg je moguće ažuriranje korisničkih usluga obveznika.

Prijava za Newsletter